നിങ്ങൾ ഒരു മുസ്‌ലിമാണോ ?

നിങ്ങൾ ഒരു മുസ്‌ലിം അല്ലെങ്കിലോ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലോ ‘NO’ അമർത്തുക.